Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych

Uwagi ogólne

Poniżej przedstawiono ogólne informacje o tym, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika, który odwiedza naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można osobiście zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć poniżej w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Gromadzenie danych na niniejszej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych osobowych na niniejszej stronie internetowej odbywa się za pośrednictwem operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.

W jaki sposób zbieramy dane użytkowników?

Z jednej strony dane osobowe są zbierane z chwilą, w której są nam udostępniane. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarki internetowe, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Gromadzenie tych danych przebiega automatycznie z chwilą wejścia na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?

Część danych jest zbieranych po to, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy zachowania użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z ich danymi osobowymi?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego zasięgnięcia informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych w dowolnym momencie. Ponadto przysługuje mu prawo zażądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdym momencie w przyszłości cofnięta. Poza tym użytkownik ma prawo w określonych okolicznościach żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje mu też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tym celu, a także w razie innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami w każdej chwili skontaktować pod adresem podanym w stopce strony.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

W chwili wywołania strony zachowanie użytkownika podczas przeglądania może podlegać ocenie do celów statystycznych. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące programów analitycznych znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności.

2. Dostawca usług hostingowych i Content Delivery Networks (CDN)

Zewnętrzny dostawca usług hostingowych

Ta strona jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług hostingowych. Dane osobowe gromadzone na niniejszej stronie internetowej są przechowywane na serwerach dostawcy usług. Mogą to być m.in. adresy IP, zapytania o kontakt, metadane i dane z zakresu łączności, dane dotyczące umowy, dane kontaktowe, nazwy, dane dostępu do stron internetowych i inne dane generowane przez stronę internetową.

Skorzystanie z usług zewnętrznego dostawcy ma na celu realizację umowy z naszymi potencjalnymi i dotychczasowymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i leży w interesie dostarczenia naszej oferty internetowej w bezpieczny, szybki i sprawny sposób przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz dostawca usług hostingowych będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników tylko w zakresie, jaki jest niezbędny do świadczenia usług i w oparciu o nasze instrukcje dotyczące tych danych.

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

W celu zagwarantowania przetwarzania danych zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych zawarliśmy z naszym dostawcą usług hostingowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy niniejszej strony internetowej bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez nas w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których możliwe jest zidentyfikowanie użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że podczas transmisji danych przez Internet (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) mogą wystąpić luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej jest:

Robert Dabrowski & Kevin Kaufmann GbR
Bruno-Stürmer-Str. 50
60529 Frankfurt am Main

Telefon: 069 1234567
Email: info@dresiarskie-oferty.pl

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów mailowych, itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych może być przeprowadzonych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można wycofać w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, TO UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WYRAZIĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z JEGO SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO TAKŻE PROFILOWANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU Z‎‎ŁOŻENIA SPRZECIWU ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB GDY PRZETWARZANIE STANOWI PODSTAWĘ DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, TO UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WYRAZIĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO TAKŻE PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO PROWADZONE W ZWIĄZKU Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WYRAŻENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW W ROZUMIENIU ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osobie poszkodowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi przysługuje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo żądać otrzymania lub przesłania osobie trzeciej danych osobowych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w związku z wykonywaniem umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli żądane jest bezpośrednie przesłanie danych innemu administratorowi, to przeniesienie odbywa się wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://“ na „https://“ oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Kiedy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, przesyłane dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, usunięcie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnego zasięgnięcia informacji na temat przechowywanych danych osobowych na jego temat, ich pochodzenia, odbiorców i celu przetwarzania, a także prawo do sprostowania i usunięcia tych danych. W tym celu, a także w razie innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce strony.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownikowi przysługuje w określonych okolicznościach prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce strony. Prawo do ograniczenia przetwarzania powstaje w następujących przypadkach:

• W przypadku zakwestionowania poprawności przechowywanych przez nas danych osobowych zazwyczaj potrzebujemy czasu na weryfikację zgłoszenia. Na czas weryfikacji użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
• Jeżeli przetwarzanie danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
• Jeżeli dane osobowe użytkownika nie są nam już potrzebne, ale są potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych zamiast ich usuwania.
• W razie wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO należy zachować równowagę pomiędzy interesami użytkownika a operatora. Na czas ustalenia, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – z wyjątkiem ich przechowywania – tylko za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec marketingu mailowego

Niniejszym wyrażony zostaje sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych udostępnionych w ramach obowiązku prowadzenia stopki strony internetowej do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operator strony zastrzega sobie wyraźnie prawo do podjęcia środków prawnych w razie otrzymywania niechcianych materiałów marketingowych drogą mailową w formie spamu.

4. Gromadzenie danych na niniejszej stronie

Pliki cookie

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanych plików „cookie“. Pliki cookie to małe pliki tekstowe i nie powodują żadnych uszkodzeń na urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (session cookie) lub na stałe (permanent cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Trwałe pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie osób trzecich mogą być również zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika po wejściu na naszą stronę (pliki cookie osób trzecich). Umożliwiają one nam lub użytkownikom korzystanie z niektórych usług osoby trzeciej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne zastosowania. Wiele plików cookie jest koniecznych pod względem technicznym, ponieważ działanie niektórych funkcji strony internetowej nie byłoby bez nich możliwe (np. funkcji koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów video). Inne pliki cookie są używane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które umożliwiają przeprowadzenie elektronicznych procesów komunikacyjnych (niezbędne pliki cookie) lub zapewnienie określonych funkcji na życzenie użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka zakupów), a także optymalizację strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie na potrzeby prawidłowego i optymalnego dostarczania swoich usług. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody na przechowywanie plików cookie, to przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na tej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, by otrzymywać powiadomienia o ustawieniach plików cookie i zezwalać na nie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptowanie plików cookie całkowicie lub w określonych przypadkach oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

O zakresie wykorzystywania plików cookie przez osoby trzecie lub na potrzeby analityczne poinformujemy oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i w razie potrzeby poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody.

Zgoda na używanie plików cookie firmy Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa używa technologii uzyskiwania zgody na pliki cookie firmy Borlabs Cookie w celu uzyskania zgody na przechowywanie określonych plików cookie w przeglądarce użytkownika i dokumentowania ich zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg- Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (poniżej zwana Borlabs).

Z chwilą wywołania naszej strony internetowej w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje udzieloną przez niego zgodę lub jej cofnięcie. Dane te nie są przekazywane dostawcy plików cookie Borlabsa.

Gromadzone dane są przechowywane do momentu, w którym użytkownik zażąda ich usunięcia lub samodzielnie usunie plik cookie firmy Borlabs, lub do momentu, w którym ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Technologię wyrażania zgody na pliki cookie firmy Borlabs wykorzystuje się w celu uzyskania ustawowo wymaganej zgody na używanie plików cookie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które są automatycznie przesyłane do nas przez przeglądarkę użytkownika. Należą do nich:
• rodzaj i wersja przeglądarki
• używany system operacyjny
• URL strony odsyłającej
• nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
• godzina zapytania do serwera
• adres IP

Dane te nie są łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w prawidłowej prezentacji strony internetowej pod kątem technicznym i jej optymalizacji – w tym celu dokonuje się rejestracji plików logów serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dane użytkownika z formularza zapytania, w tym podane dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub niezbędne do wdrożenia środków zmierzających do zawarcia umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli o nią poproszono.

Dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do czasu ustania celu, dla którego były przechowywane (np. po przetworzeniu zapytania). Dzieje się to bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych – w szczególności okresów przechowywania.

5. Media społecznościowe

Wtyczka Instagram

Niniejsza strona zawiera zintegrowane funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez firmę Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Zalogowanie na konto Instagram umożliwia połączenie zawartości niniejszej strony internetowej z profilem Instagram poprzez kliknięcie na przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na tej stronie z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że my jako dostawca witryny nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych, ani sposobu ich wykorzystania przez Instagram.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak największej obecności w mediach społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody, przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Instagram: https:// instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Narzędzia do analizy i reklamy

Google Analytics

Niniejsza witryna wykorzystuje funkcje Google Analytics, usługi analizy stron internetowych. Dostawca to firma Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookie“. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i służą do analizy korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z przechowywania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim wypadku funkcjonalność niniejszej strony może zostać ograniczona. Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, należy kliknąć na poniższy link. Plik cookie z opcją „opt-out“ uniemożliwi wówczas zbieranie informacji o przyszłych wizytach na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.
Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych osobowych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i podczas korzystania z Google Analytics w pełni stosujemy się do surowych wymagań niemieckich organów ochrony danych osobowych.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „funkcje demograficzne“ Google Analytics. Pozwala to na generowanie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, jak również z danych użytkowników stron od innych dostawców. Dane te nie mogą zostać przypisane do żadnej konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć, personalizując ustawienia reklam na koncie Google, lub całkowicie zakazać gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych“.

Okres przechowywania

Dane o użytkownikach i zdarzeniach przechowywane przez Google, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User ID) lub identyfikatorami reklamowymi (np. plikami cookie DoubleClick, ID reklamowymi Androida), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegóły na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Facebook Pixel

Niniejsza strona wykorzystuje piksel akcji odwiedzającego firmy Facebook do pomiaru konwersji. Usługa ta jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według oświadczeń Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Pozwala to na śledzenie zachowania odwiedzających witrynę, którzy po kliknięciu na reklamę na Facebooku zostają przekierowani na stronę internetową dostawcy. Na tej podstawie dokonywana jest ocena skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizacja przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, tak by możliwe było połączenie ich z danym profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z Zasadami dotyczącymi danych Facebooka. Daje to Facebookowi możliwość umieszczania reklam na stronach w obrębie Facebooka i poza nim. Jako operator strony nie mamy wpływu na ten sposób wykorzystania danych.

Korzystanie z piksela Facebooka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dostawca reklam ma uzasadniony interes w stosowaniu skutecznych środków marketingowych z włączeniem mediów społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

W zasadach dotyczących danych Facebooka można znaleźć dalsze informacje dotyczące ochrony sfery osobistej: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Oprócz tego funkcja remarketingu „Custom Audiences“ może zostać wyłączona w sekcji ustawień powiadomień reklamowych pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu należy być zalogowanym na Facebooku.

W przypadku nieposiadania konta na Facebooku istnieje możliwość wyłączenia reklamy Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: https:// www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Wtyczki i Narzędzia

Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych dostarczonych przez Google na potrzeby jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są instalowane lokalnie. Nie jest przy tym nawiązywane żadne połączenie z serwerami Google.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/fonts/ faq i w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.